روزگار ما

مخاطب خاصی ندارد نوشته هایم اما تا دلت بخواهد همدرد دارد داغ تمام نوشته هایم ...

روزگار ما

مخاطب خاصی ندارد نوشته هایم اما تا دلت بخواهد همدرد دارد داغ تمام نوشته هایم ...

اینجا می نویسم از هر آنچه که باید نوشته شود . . .
باید نوشته شود تا مرور زمان آن را از بین نبرد